IMPORT EXPORT-SHIPPING & CARGO COURSE
อบรมการค้าระหว่างประเทศหลักสูตรนำเข้า -ส่งออก

ยินดีต้อนรับสู่ หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ Import Export Shipping Cargo พร้อมสู่ประชาคมAEC


เนื้อหาหลักสูตร IMPORT- EXPORT COURSE

นักศึกษาจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศพร้อมเข้าสู่ประชาชาคมอาเซียน ดังนี้

* การบริการด้านต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์

* วิธีการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

* เอกสารที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ

 • ความสำคัญของเอกสารที่เกี่ยวกับ L/C
 • ความรู้ทั่วไปและประเภทของL/C และ TRUST RECEIPT ต่อธนาคารพาณิชย์
 • ข้อแนะนำการกรอกคำขอเปิด L/C ที่ถูกต้อง
 • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ L/C และประโยชน์ที่ได้รับ
 • การแก้ไข L/C ค่าธรรมเนียม
 • การทำ TRUST RECEIPT (T/R) และขั้นตอนการทำ SHPPING GUARANTEE (S/G)
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทางเรือ, เครื่องบิน, ทางรถไฟ, ไปรษณีย์, พัสดุ)
 • การชำระเงินตามเอกสารเรียกเก็บสินค้าขาเข้า (D/A, D/P)
 • การซื้อ DRAFT และโอนเงินทาง SWIFT ผ่านทางธนาคารพาณิชย์
 • เรียนรู้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่อ IMPORTER, EXPORTER
 • เรียนรู้ ขั้นตอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้นำเข้า-ส่งออ
 • การกำหนดเงื่อนไขในใน L/C ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออก
 • ข้อควรระมัดระวังและความเสี่ยงของ L/C

  กฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องกำกัดและภาษีอากรตามกฎหมายอื่นๆ

 • ของต้องห้ามต้องกำกัดในการนำเข้า-ส่งออก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีสรรพสามิต

  ความรับผิดและการดำเนินคดีเกี่ยวกับศุลกากร

 • ลักษณะความผิดและโทษตามมาตรา 27,27 ทวิ และ 99 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร
 • ความรับผิดตามมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 27
 • ลักษณะพิเศษของกฎหมายของศุลกากรและการดำเนินคดี

  พิธีการศุลกากรขาเข้า

  การสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า

 • ประเภทของใบขน
 • รายการต่างๆที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า
 • เอกสารประกอบใบขนสินค้าขาเข้า

เนื้อหาหลักสูตร AIR CARGO การขนส่งสินค้าทางอากาศ

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งสินค้าทางอากาศการ Booking

 • ขั้นตอนการส่งสินค้าทางอากาศการ Booking
 • ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางอากาศ
 • การเรียนตารางการบิน/โค๊ดรหัสเมือง/ประเทศ/เที่ยวบิน/สายการบิน
 • ความจุของเครื่องบินที่บรรทุกสินค้าแต่ละรุ่น
 • การจัดระวางบรรทุกสินค้าและการจัดสัมภาระผู้โดยสาร
 • การคำนวณค่าระวาง, สินค้าที่มีการกำหนดค่าระวางพิเศษ, สินค้าอันตราย
 • การกำหนดอัตราค่าขนส่งสินค้าทางอากาศแต่ละประเภท
 • เรียนรู้ประเภทสินค้าต่างๆที่มีการกำหนดอัตราค่าขนส่งไม่เท่ากัน
 • การจัดทำเอกสารส่งออก AWB/BL
 • การส่งออกแบบ Direct AWB, Consolidation, Express
 • การคำนวณค่าภาษีการนำเข้าทางอากาศ
 • การขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เช่น FTA JETEPA, FROM A, FROM D
 • การใช้ (L/C) เพื่ออำนวยความสะดวกทางการบิน (FINANCE)
  • RED CLAUSE L/C
  • TRANSFER L/C
  • BANK TO BANK L/C
  • ASSIGMENT OF PROCEEDS
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก (PACKING CREDIT)
 • วิธีการเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก
 • ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM 2000
 • การค้าขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD)

เนื้อหาหลักสูตร SHIPPING COURSE

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ศุลกากร และตัวแทนออกของ

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากรและตัวแทนออกของ

 • บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
 • ความเป็นมาของตัวแทนออกของ

  การประกันภัยสินค้า

 • กรมธรรม์ประกันภัย
 • วิธีการเรียกร้องค่าเสียหายและความรับผิดชอบ
 • ประเภทของความเสียหาย

  การเสียภาษีสำหรับนำเข้า - ส่งออก

 • ภาระค่าภาษีอากร
 • ภาษีอากรของทางศุลกากร
 • ความรับผิดชอบในการชำระภาษีอากร

  ความรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรและหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาโมไนซ์

  ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามพิกัดภาค 4 และพิกัดอากรขาออก

 • หลักเกณฑ์ในการยกเว้นอากร
 • สินค้าที่ใช้อยู่ในข่ายต้องเสียอากรขาเข้า-ขาออก
 • ระเบียบคำสั่งประกาศกรมฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวอย่างการยกเว้นอากรในกรณีต่างๆที่มีปัญหา

"สอนโดยอาจารย์จากกรมศุลกากร ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า10ปี"


โทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-933-6833-4
02-933-6631-2
เปิดบริการทุกวัน 8.30 - 18.00น.
หยุด วันนักขัตฤกษ์
(โทร. 087-125-6970)


สาขาลาดพร้าว ตรงข้ามตลาดโชคชัย 4
เลขที่ 46 - 48 ซอยลาดพร้าว 58/1 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ 10310
Tel : 02-933-6833-4,02-933-6631-2
Mobile :  087-125-6970 (หลังเวลา 18.00น.)
Email : inter@interacademy.ac.th