ACCOUNTING COURSE
หลักสูตรบัญชี-ภาษีอากร / บัญชีสำหรับมืออาชีพ

 • 1. เรียนขั้นตอนการทำงานในสำนักงานทุกขั้นตอน
 • 2. จบมาแล้วยังไม่เคยลงมือปฏิบัติบัญชีมาก่อน
 • 3. เรียนรู้เพิ่มเติมให้มีประสบการณ์
 • 4. เพื่อเตรียมสอบเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 • 5. ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการดูงบการเงินของบริษัท

จากการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเจ้าของกิจการขนาดย่อม ขนาดกลางหรือผู้บริหารของบริษัทหากท่านเป็นผู้หนึ่ง ที่ประสบปัญหาทางด้านบัญชี ความผิดพลาดเกี่ยวกับการการบันทึกบัญชี และความผิดพลาดเกี่ยวกับการชำระภาษี หากมีการจัดการวาง แผนระบบภาษีที่ไม่มีทักษะความรู้ชัดเจน จะต้องทำให้เสียภาษีมากเกินไป และทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจได้

ฉะนั้นผู้ดำเนินการจะต้องมี ความรู้อย่างรอบคอบและแม่นยำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบัติบัญชีทางสถาบันจึงได้ฝึกอบรมการทำ บัญชีโดย คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

สิ่งที่ได้รับเมื่อจบหลักสูตร

- ประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
- พร้อมแนะนำงานที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา

เนื้อหาหลักสูตร ACCOUNTING

บัญชีชั้นต้น ฝึกปฏิบัติงบการเงินครบวงจร

 1. การจัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย
 2. การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และการลงสมุดรายวันเฉพาะ 6 เล่ม
 3. การปฏิบัติลงบัญชีแยกประเภทและกระดาษทำการเพื่อทำงบทดลองและปฏิบัติบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุล
 4. การปรับปรุงบัญชีค้างรับ,ค้างจ่าย,รับล่วงหน้า,จ่ายล่วงหน้า,และการคำนวณค่าเสื่อมต่างๆ (เพื่อปิดงบส่งกรมสรรพากร)
 5. กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เช่น การรับล่วงหน้า,เงินค่างวด,โดยมีการหักล่วงหน้า,เงินประกันค่าโฆษณา ภงด.3 ,ภงด.53 , ภงด.1
 6. การปิดงบภาษีสิ้นปี , งบการเงิน, ภงด.50, ภงด.51
 7. การบันทึกบัญชีธุรกิจบริการ และธุรกิจซื้อขายสินค้า

บัญชีชั้นกลาง

การบันทึกภาษีอากร , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 1. การปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี, กระดาษทำการ 10 ช่อง
 2. การออกใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้
 3. การคำนวณภาษีเงินได้ของพนักงานบริษัท
 4. การทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายรายงานสินค้า, วัตถุดิบ การทำสต็อกสินค้าเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจบริการ, ซื้อมาขายไป
 5. การกรอกแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร เช่น ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,และการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
 6. การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 7. การกรอกแบบภงด.51 (ยื่นแบบเสียภาษีครึ่งปี) และภงด.50(ยื่นแบบเสียภาษีนิติบุคคลประจำปี)
 8. การจัดทำสต็อกสินค้าและวัตถุดิบ
 9. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 10. บัญชีภาษีอากร การใช้กฎหมาย (มาตรา65ทวิ , 65ตรี)
 11. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม

โทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-933-6833-4
02-933-6631-2
เปิดบริการทุกวัน 8.30 - 18.00น.
หยุด วันนักขัตฤกษ์
(โทร. 087-125-6970)


สาขาลาดพร้าว ตรงข้ามตลาดโชคชัย 4
เลขที่ 46 - 48 ซอยลาดพร้าว 58/1 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ 10310
Tel : 02-933-6833-4,02-933-6631-2
Mobile :  087-125-6970 (หลังเวลา 18.00น.)
Email : inter@interacademy.ac.th